ЕСПАИ, систем за онлајн анкети

Пополнување на прашалник: Оцена на бизнис средината во Македонија - 2020
Прашање бр: 1. Компанијата е член на следната стопанска комора:
Не е член
Стопанска комора на Македонија
Стопанска комора за информатички и комуникациски технологии - МАСИТ
Стопанска комора на северозападна Македонија
Сојуз на стопански комори на Македонија
Друга комора
Ова прашање овозможува избор на повеќе од една од понудените опции. Ве молиме одберете еден или повеќе од понудените одговори

0%

Прашање 1 од 36